1. محمد رضا رنجبر دیوکتی , مصطفی نوری بایگی , یافتن رئوس قابل دسترس از یک ربات محدود , International Conference on Science and Engineering in the Technology Era , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱